close
تبلیغات در اینترنت
10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

جادوی کلمات | سایت تفریحی , سرگرمی

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن وبلاگ نویسان

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

 


مهارت های زندگی, مهارت های مهم در زندگی, مهارت هایی که زندگی تان را زیر و رو می کند
در ادامه با ما همراه شوید »»»

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

 

مهارت های زندگی, مهارت های مهم در زندگی, مهارت هایی که زندگی تان را زیر و رو می کند

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند


مهارتهای زندگی - 10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می‌برد، شخص می‌توان مسئولیت‌های اجتماعی و شخصیزندگیرابهتربپذیردوتوانمندی‌هایشرابروزدهدوازآسیب‌هایناشیازناتوانیدرحلمشکلاتدرامانبماند.

مهارت‌هایزندگیمهارت‌هاییهستندکهتواناییاجتماعیوروحیفردراافزایشمی‌دهندوموجبمی‌شوندتااوبتواندبهنحویبهتروموثر‌تربامشکلاتودشواری‌هایزندگیمواجهشود.هرقدرمهارت‌هایزندگیفردیبالا‌ترباشد،اوبهترمی‌تواندسلامتروانورفتارخودراحفظکندوبهشیوه‌ایمنطقیوکارآمدمشکلاتپیشآمدهرابرطرفکند.
مهارت‌هایزندگیقدرتسازگاریافرادرابالامی‌برد،شخصمی‌توانمسئولیت‌هایاجتماعیوشخصیزندگیرابهتربپذیردوتوانمندی‌هایشرابروزدهدوازآسیب‌هایناشیازناتوانیدرحلمشکلاتدرامانبماند.
سازمانبهداشتجهانیمهارت‌هایدهگانه‌ایرامعرفیکردهاستکههرکسبایداینتوانایی‌هارابرایداشتنزندگیفردیواجتماعیموفقکسبکند:

1 - مهارت خودآگاهی
2 - مهارت همدلی
3 - مهارت روابط بین فردی
4 - مهارتارتباطموثر
5 - مهارت مقابله با استرس
6 - مهارتمدیریتهیجان
7 - مهارت حل مسئله
8 - مهارتت تصمیمگیری
9 - مهارت تفکر خلاق
10 - مهارت تفکرنقادانه
 
1 - مهارت خودآگاهی
توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هرفردبتواندتصویریواقعبینانهازخودکسبکندونیاز‌هاوتمایلاتشرابهخوبیبشناسد،می‌تواندباحقوقفردی،اجتماعیومسئولیت‌هایفردیواجتماعی‌اشآشناشود.

2 - مهارت همدلی
همدلی به این معنی است که فرد در هر شرایطی، چه خوبوچهبد،بتوانددیگرانومشکلاتشانرادرککند.بهاینترتیب،دیگرانرادوستداردودیگراننیزاورادوستدارندوبههمتوجهمی‌کنندکهدرنتیجه،روابطاجتماعیافرادبایکدیگربهترمی‌شود.

3 - مهارت روابط بین فردی
این مهارت، مشارکت و اعتماد واقع بینانه وهمکاریبادیگرانرامشخصمی‌کندوموجبمی‌شودتاروابطدوستانه‌ایرابادیگرانایجادکندودوستی‌هایناسالمراخاتمهدهدتاکسیازچنینروابطیآسیبنبیند.

4 - مهارت ارتباط موثر
با کسب این مهارت، افراد می‌آموزند برایدرکبهتردیگران،بهشیوه‌ایدرست،بهصحبت‌هایآن‌هاگوشدهند.همچنینفردبتواندنیاز‌هاواحساساتخودشرابادیگراندرمیانبگذاردتاهمنیازهایدیگرانوهمنیازهایخودشبرآوردهشودودرنتیجهارتباطیرضایتبخششکلگیرد.

5 - مهارت مقابله با فشار عصبی
زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحیوروانیبسیاریهمراهاست.اگراینفشار‌هابیشازحدبهطولبینجامدبرزندگیافرادتاثیرمنفیمی‌گذاردوزمینهسازبروزمشکلاتجدیمی‌شود.باآموختناینمهارتافرادهیجان‌هایمثبتومنفیرادرخودودیگرانمی‌شناسندوسعیمی‌کنندواکنشینشاندهندکهاینعواملمشکلیبرایآن‌هاایجادنکنند.

6 - مهارت مدیریت هیجان
هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونیازجملهغم،خشم،ترس،خوشحالی،لذتوموارددیگرمواجهاستکههمهاینهیجاناتبرزندگیاوتاثیرمی‌گذارد.شناختومهاراینهیجانات،‌‌همانمدیریتهیجاناست.برایکسباینمهارتفردبهطورکاملبایدبتوانداحساساتوهیجاناتدیگرانرانیزدرکوبهنوعیاینهیجاناترامهارکند.

7 - مهارت حل مسئله
زندگی سرشار از مسائل ساده و پچیده است. با کسب اینمهارتبهترمی‌توانیممشکلاتومسائلیراکههرروزدرزندگیبرایمانرخمی‌دهند،ازسرراهزندگیمانبرداریم.

8 - مهارت تصمیم گیری
برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیریکنیم،مسیرزندگیانسانراتصمیمگیریکنیم،مسیرزندگیانسانراتصمیمگیری‌هایاومشخصمی‌کند.باآموختناینمهارتاهدافخودراواقعبینانهتعیینوازمیانراهحل‌هایموجودبهترینراانتخابمی‌کنیمومسئولیتعواقبآنرانیزبهعهدهمی‌گیریم.

9 - مهارت تفکر خلاق
تفکر یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگیاست.مهارتتفکرخلاق،‌‌همانقدرتکشف،نوآوریوخلقایده‌ایجدیداستتادرمواردگوناگونبتوانیمراهیجدیدوموثربیابیم.باآموختنتفکرخلاق،هنگاممواجههبامشکلاتودشواری‌هااحساساتمنفیرابهاحساساتمثبتتبدیلمی‌کنیم.
هنگامیکهتفکرخلاقرامی‌آموزیمدیگرمشکلاتزندگیمزاحممانیستند،بلکههرکدامفرصتیهستندتاراهحل‌هایجدیدبیابیمومشکلاترابهگونه‌ایحلکنیمکهکسیتاکنوناینکاررانکردهباشد.

10 - مهارت تفکر نقادانه
مهارت تفکر نقادانه موجب می‌شود هر چیزیرابهسادگیقبولیاردنکنیموپیشازآن،موضوعموردنظررابهخوبیموردبررسیقراردهیموپسازآن،درموردردیاپذیرشآنتصمیمگیریکنیم.باآموختنتفکرنقادانهفریبدیگرانرانمی‌خوریموبهعاقبتاموربهخوبیفکرمی‌کنیمودقیقودرستتصمیممی‌گیریموارتباطاتدرستیبرقرارمی‌کنیم.منبع:مجلهموفقیت

گردآوری

خانواده و روانشناسی

آکاایران

مطالب مرتبط

رپورتاژ آگهی

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات سیستم همکاری در فروش سبزگستر

خرید فروشگاه مسبی

نظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی