محرم 95

تبلیغات

چای

یوتجارت

آخرین ارسال های انجمن دوست داشتنی ها

کمی طاقت داشته باشید...
عنوانپاسخبازدیدتوسط
018admin
016admin
016minomani
016minomani
017minomani
017minomani
018minomani
016minomani

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

 


مهارت های زندگی, مهارت های مهم در زندگی, مهارت هایی که زندگی تان را زیر و رو می کند
در ادامه با ما همراه شوید »»»

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

 

مهارت های زندگی, مهارت های مهم در زندگی, مهارت هایی که زندگی تان را زیر و رو می کند

10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند


مهارتهای زندگی - 10 مهارت که زندگی تان را زیر و رو می کند

مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می‌برد، شخص می‌توان مسئولیت‌های اجتماعی و شخصیزندگیرابهتربپذیردوتوانمندی‌هایشرابروزدهدوازآسیب‌هایناشیازناتوانیدرحلمشکلاتدرامانبماند.

مهارت‌هایزندگیمهارت‌هاییهستندکهتواناییاجتماعیوروحیفردراافزایشمی‌دهندوموجبمی‌شوندتااوبتواندبهنحویبهتروموثر‌تربامشکلاتودشواری‌هایزندگیمواجهشود.هرقدرمهارت‌هایزندگیفردیبالا‌ترباشد،اوبهترمی‌تواندسلامتروانورفتارخودراحفظکندوبهشیوه‌ایمنطقیوکارآمدمشکلاتپیشآمدهرابرطرفکند.
مهارت‌هایزندگیقدرتسازگاریافرادرابالامی‌برد،شخصمی‌توانمسئولیت‌هایاجتماعیوشخصیزندگیرابهتربپذیردوتوانمندی‌هایشرابروزدهدوازآسیب‌هایناشیازناتوانیدرحلمشکلاتدرامانبماند.
سازمانبهداشتجهانیمهارت‌هایدهگانه‌ایرامعرفیکردهاستکههرکسبایداینتوانایی‌هارابرایداشتنزندگیفردیواجتماعیموفقکسبکند:

1 - مهارت خودآگاهی
2 - مهارت همدلی
3 - مهارت روابط بین فردی
4 - مهارتارتباطموثر
5 - مهارت مقابله با استرس
6 - مهارتمدیریتهیجان
7 - مهارت حل مسئله
8 - مهارتت تصمیمگیری
9 - مهارت تفکر خلاق
10 - مهارت تفکرنقادانه
 
1 - مهارت خودآگاهی
توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هرفردبتواندتصویریواقعبینانهازخودکسبکندونیاز‌هاوتمایلاتشرابهخوبیبشناسد،می‌تواندباحقوقفردی،اجتماعیومسئولیت‌هایفردیواجتماعی‌اشآشناشود.

2 - مهارت همدلی
همدلی به این معنی است که فرد در هر شرایطی، چه خوبوچهبد،بتوانددیگرانومشکلاتشانرادرککند.بهاینترتیب،دیگرانرادوستداردودیگراننیزاورادوستدارندوبههمتوجهمی‌کنندکهدرنتیجه،روابطاجتماعیافرادبایکدیگربهترمی‌شود.

3 - مهارت روابط بین فردی
این مهارت، مشارکت و اعتماد واقع بینانه وهمکاریبادیگرانرامشخصمی‌کندوموجبمی‌شودتاروابطدوستانه‌ایرابادیگرانایجادکندودوستی‌هایناسالمراخاتمهدهدتاکسیازچنینروابطیآسیبنبیند.

4 - مهارت ارتباط موثر
با کسب این مهارت، افراد می‌آموزند برایدرکبهتردیگران،بهشیوه‌ایدرست،بهصحبت‌هایآن‌هاگوشدهند.همچنینفردبتواندنیاز‌هاواحساساتخودشرابادیگراندرمیانبگذاردتاهمنیازهایدیگرانوهمنیازهایخودشبرآوردهشودودرنتیجهارتباطیرضایتبخششکلگیرد.

5 - مهارت مقابله با فشار عصبی
زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحیوروانیبسیاریهمراهاست.اگراینفشار‌هابیشازحدبهطولبینجامدبرزندگیافرادتاثیرمنفیمی‌گذاردوزمینهسازبروزمشکلاتجدیمی‌شود.باآموختناینمهارتافرادهیجان‌هایمثبتومنفیرادرخودودیگرانمی‌شناسندوسعیمی‌کنندواکنشینشاندهندکهاینعواملمشکلیبرایآن‌هاایجادنکنند.

6 - مهارت مدیریت هیجان
هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونیازجملهغم،خشم،ترس،خوشحالی،لذتوموارددیگرمواجهاستکههمهاینهیجاناتبرزندگیاوتاثیرمی‌گذارد.شناختومهاراینهیجانات،‌‌همانمدیریتهیجاناست.برایکسباینمهارتفردبهطورکاملبایدبتوانداحساساتوهیجاناتدیگرانرانیزدرکوبهنوعیاینهیجاناترامهارکند.

7 - مهارت حل مسئله
زندگی سرشار از مسائل ساده و پچیده است. با کسب اینمهارتبهترمی‌توانیممشکلاتومسائلیراکههرروزدرزندگیبرایمانرخمی‌دهند،ازسرراهزندگیمانبرداریم.

8 - مهارت تصمیم گیری
برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیریکنیم،مسیرزندگیانسانراتصمیمگیریکنیم،مسیرزندگیانسانراتصمیمگیری‌هایاومشخصمی‌کند.باآموختناینمهارتاهدافخودراواقعبینانهتعیینوازمیانراهحل‌هایموجودبهترینراانتخابمی‌کنیمومسئولیتعواقبآنرانیزبهعهدهمی‌گیریم.

9 - مهارت تفکر خلاق
تفکر یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگیاست.مهارتتفکرخلاق،‌‌همانقدرتکشف،نوآوریوخلقایده‌ایجدیداستتادرمواردگوناگونبتوانیمراهیجدیدوموثربیابیم.باآموختنتفکرخلاق،هنگاممواجههبامشکلاتودشواری‌هااحساساتمنفیرابهاحساساتمثبتتبدیلمی‌کنیم.
هنگامیکهتفکرخلاقرامی‌آموزیمدیگرمشکلاتزندگیمزاحممانیستند،بلکههرکدامفرصتیهستندتاراهحل‌هایجدیدبیابیمومشکلاترابهگونه‌ایحلکنیمکهکسیتاکنوناینکاررانکردهباشد.

10 - مهارت تفکر نقادانه
مهارت تفکر نقادانه موجب می‌شود هر چیزیرابهسادگیقبولیاردنکنیموپیشازآن،موضوعموردنظررابهخوبیموردبررسیقراردهیموپسازآن،درموردردیاپذیرشآنتصمیمگیریکنیم.باآموختنتفکرنقادانهفریبدیگرانرانمی‌خوریموبهعاقبتاموربهخوبیفکرمی‌کنیمودقیقودرستتصمیممی‌گیریموارتباطاتدرستیبرقرارمی‌کنیم.منبع:مجلهموفقیت

گردآوری

خانواده و روانشناسی

آکاایران


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
محبوب کن - فیس نما

مطالب مرتبط

تبلیغات

لطفا برای حمایت از ما بر روی تبلیغ زیر یک بار کلیک کنید دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات سیستم همکاری در فروش سبزگستر

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی